خیابان گل شقایق

اگر از سمت دامغان وارد روستا شوید به میدان حمزه سیدالشهدا میرسید. به اولین بریدگی سمت راست که بلوار گلها می باشد وارد شوید سپس اولین فرعی دست راست خیابان گل شقایق خواهد بود.


موقعیت خیابان


تصاویر خیابان


تصاویر خیابان