نصب سیستم های حفاظتی – نفرخلج

نام و نام خانوادگی: سجاد نفرخلج

 

نوع فعالیت: نصب سیستم های حفاظتی

 

آدرس: دامغان

 

کانال اطلاع رسانی یا سایت: ندارد

 

تلفن همراه: ۰۹۱۹۵۴۹۹۶۶۰

 

تلفن محل کسب: ندارد

 

تصویری از محل کسب یا شغل