آرایشگر – کمالی

تصویری از محل کسب یا شغل

 

نام و نام خانوادگی: امیر کمالی

 

نوع فعالیت: خدمات آرایش و پیرایش (آرایشگر)

 

آدرس: دامغان – خیابان ورزش رویروی درب شهربازی

 

کانال اطلاع رسانی یا سایت: ندارد

 

تلفن همراه: ۰۹۳۸۲۵۸۱۲۹۷

 

تلفن محل کسب: ندارد